Hřbitov

Dušičky na hřbitově v TK

Současný hřbitůvek není prvním, který kdy v naší obci byl. Ten první pocházel ze středověku a stál u dřevěného kostela na návrší na východní straně náměstí. Hřbitov obepínal kostel, tak jak to dříve bývalo. Roku 1770 přišla vlna hladomoru. Lidé, zvláště chudí jedli spařené kopřivy, lebedu a trávu jako dobytek. Kdo sehnal trochu zrní, dal ho semlít s hrachovinou a pekl z toho chléb, podobný nepálené cihle a také tak chutnal. Lidé tehdy umírali hromadně a starý hřbitov časem nestačil. Proto byl zřízen za městečkem další, a to západním směrem proti vsi Rohozná. U cesty, která vede okolo tohoto hřbitova stával kříž, a proto se tomuto místu říká „V Křížích“. Dříve se pohřbívalo všelijak. Těla mrtvých byla spalována na polích, v lesích nebo na rozcestích a popel byl pak v urnách zakopán. Do hrobu pozůstalí ukládali věci, které měl nebožtík rád: zbraně, šperky, nářadí, ale také jídlo a nápoje. Teprve od doby Marie Terezie se dvorním dekretem z r. 1772 nařizuje řádné ohledání zemřelého felčarem (medikem) nebo aspoň ranhojičem (chirurgem). Předpisy byly zvláště přísné v dobách epidemií a hřbitovy musely být vyměřeny za sídlišti. Přenesme se do roku 1832. V kraji vypukla cholera, přišel přísný zákaz pohřbívání na starý hřbitov. Proto se začalo pohřbívat na hřbitov nový (ten současný), který byl založen v roce 1788 , v období tzv. Josefínských reforem.

Informace

  • Každé hrobové místo se pronajímá na základě písemně uzavřené nájemní smlouvy s Městysem Trhová Kamenice, a to na 10 let.
  • Při pohřbívání nebo ukládání urny do hrobu (hrobky) se žádá o souhlas s uložením Úřad městyse Trhová Kamenice, kde je vedena evidence.
  • Zřizování hrobu a hrobky podléhá rovněž ohlášení. U zřizování hrobky se uvede mimo jiné jednoduchý technický popis
  • Cena za jednohrob je 300Kč na 10 let (20Kč/m2/1rok)
  • Cena za zřízení hrobky je na prvních deset let 25Kč/m2/l rok. Po deseti letech je cena pronájmu stejná jako u hrobu, tj. 20Kč/m2/1rok.