Příroda

Mlýnský rybník

Vznikl po těžbě kvalitní bažinné železné rudy. Pod rybníkem roste ďáblík bahenní. Tato rostlina s bílým květenstvím je jedovatá. Patří mezi ohrožené rostliny, a proto je chráněná.

Zadní rybník

Rybníky byly vyhlášeny rezervací k ochraně vzácných vodních a bažinných rostlin a vodního ptactva. Můžete zde pozorovat např. kachny, volavky, potápky malé, potápku roháče Při toku žije i vydra říční a ve starých stromech hnízdí strakapoud velký. Zadní rybník napájí potok Chobot, který má na své klikaté cestě petrkovskými lesy 6 rybníků. Poslední byl v roce 2004 opět obnoven – tzv. Chobotovský rybník

Potok Chobot

Tok je bohatý na ryby. Nejvzácnější je asi mník jednovousý, jediná treskovitá ryba u nás. Vzácností je i mihule potoční připomínající „vodní žížalu“. Je velká 10–16 cm.

Upolínová loučka

Upolínová loučka za Trhovou Kamenicí je chráněnou přírodní památkou s výskytem upolínu nejvyššího a vrby borůvkovité. Je zde přísný zákaz vstupu na loučku!

Lomy

V roce 1895 zde firma Ludwig BECK z Vídně zahájila těžbu žuly. Trhovokamenický tmavě šedomodrý granodiorit až tonalit sloužil hlavně na výrobu dlažebních kostek. Poválečnou obnovu ale lomy nepřežily. Již přes 50 let jsou v klidu. Lomy jsou názorným příkladem revitalizace, tj. samovolné obnovy života po zásahu člověka. Po skončení těžby kamene se za nějaký čas lomy samy zaplavily a v jejich okolí se vysemenily stromy.

Řeka Chrudimka

Řeka Chrudimka se dříve nazývala Kamenice. Název dostala od kamenitého řečiště. Z lávky je možné, při troše štěstí, zahlédnout ledňáčka. Pod mostem lze ve štěrkovém náplavu nalézt různé stopy od ondatry pižmové přes vydru říční, ale i norka amerického

Přírodní rezervace Buchtovka

Přírodní památka na východní straně pod Zubřím, kde na vlhkých loukách rašelinného a slatinného typu roste např. prstnatec listenatý, suchopýrek alpský, řebříček bertrám, vrbovka bahenní, kuklík potoční, hrachor horský, bradáček vejčitý, plavuň vidlačka a další.

Přírodní rezervace Zubří

Tvoří ji smilková vřesoviště s mnoha drobnými prameništi. Rostliny zde v mnoha případech patří do skupin ohrožených společenstev, jako např. rosnatka okrouhlolistá, kruštík bahenní, vachta trojlistá, prstnatec májový, všivec lesní, vzácně i hořeček český, vřes a jalovec obecný. Na bohatý bylinný porost jsou vázány mnohé živočišné druhy. Žijí zde ještěrka živorodá, užovka obojková, zmije obecná.Z ptáčků, které zde můžete zahlédnout jsou to především tito: cvrčilka zelená, linduška lesní a luční, bramborníček hnědý a ťuhýk obecný. Cenná společenstva rostlin a živočichů se zde vyskytují i díky pastvě, která se zde v minulosti prováděla. Dnes se ochranáři snaží tuto pastvu obnovit a tak zde v letních měsících můžete zastihnout i pasoucí se stádečko ovcí.

Pralesní přírodní rezervace Polom

Je zbytkovým fragmentem původních bukojedlových porostů. Neobvykle silné javory, buky, jedle a hustý podrost činily tato místa chrámem přírody. Tento porost byl vyloučen z těžby již v roce 1890.
Roku 1905 padla 320 roků stará jedle „Královna“, která byla vysoká 46 m a ve výši 130 cm měla obvod kmene 5,8 m. V roce 1921 došlo k napadení lesa bekyní mniškou. Plochy okolo pralesa byly poté zalesněny smrkem a nádherný starý smíšený les v rezervaci, která je rozdělena do dvou od sebe oddělených částí, je tak dnes jakýmsi ostrovem v okolních monotónních smrkových monokulturách. V roce 1941 urazil silný vítr vršek mohutné jedle, tzv. „Nové královny“. V důsledku zatékání dešťové vody do kmene zahnívala a roku 1958 úplně padla. Její stáří bylo 350 roků, výška 52 m. V důsledku kyselých dešťů odumřela v 70. a 80. letech většina zbývajících jedlí. Dnes je do pralesa jedle znovu sázena, aby se postupně původní složení dřevin obnovilo. Jedna z cest do Horního Bradla vede okolo bývalého loveckého zámečku. Nechal jej postavit kníže Auersperg. Dal také oplotit celý les, pole a louky jakými si hranatými dubovými kůly, a to až od Bradla po Travnou, Hlubokou a Křemenici

Přírodní rezervace Hubský a Strádovka

Velmi cenné mokřadní až rašelinné louky. Uchovaly si pestrost rostlinných a živočišných druhů. K nejcennějším druhům rostlin patří několik druhů ostřic, mečík střechovitý, upolín evropský, suchopýr širolistý, starček potoční nebo orchidej prstnatec májový. V kanálech při březích rybníka roste bublinatka jižní. Tato masožravá vodní rostlina na svém těle vytváří pod vodou drobné měchýřky, do kterých loví korýše. Koncem léta lze nad hladinou spatřit její krásné drobné žluté kvítky.Některá společenstva hmyzu jsou velmi cenná, avšak nenápadná. Podél břehu rybníka můžete zejména za slunných dnů spatřit velkou vážku ploskou, která je dravá a loví jiné druhy hmyzu. Je velice obratným letcem, její larvy se vyvíjejí ve vodě.. Mezi další zástupce hmyzu patří například motýli – otakárek fenyklový, okáč luční, babočky, perleťovec kopřivový a další.