Zákon o střetu zájmů

Realizace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Veřejní funkcionáři podávají v zákonem stanovených lhůtách oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích formou čestného prohlášení (dále jen „oznámení“) a jsou evidována v registru oznámení (dále jen „registr“).

Úřad městyse Trhová Kamenice je evidenční orgán, který:

 • vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných veřejnými funkcionáři, a to oznámení starosty městyse Trhová Kamenice,
 • vede protokol o každém nahlédnutí do registru,
 • uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti

Kontakt:
Úřad městyse Trhová Kamenice
Raisovo nám. č.p. 4
539 52 Trhová Kamenice
tel. 469 333 101

Informace pro zájemce o nahlížení do registru

Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Výpisy a opisy evidenční orgán (úřad městyse) neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Žádost o nahlédnutí do registru

Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (úřad městyse) uživatelské jméno a přístupové heslo k registru. K tomu vyplňuje žadatel žádost, která obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žadatele.

Žádost o udělení uživatelského jména a přístupového hesla k registru

Poučení

 • Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
 • Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno.
 • Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost.
 • Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů
 • Při porušení výše uvedených nařízení dochází k přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.
 • Každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením identifikace subjektu, který nahlížel do registru, předmětu dotazu, data a času poskytnutí informace.
 • Úřad si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo, pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
 • Podáním „Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla“ žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů, a to po dobu 5 let ode dne podání žádosti.
 • Sdělení o neúplných nebo nepravdivých skutečnostech
 • Každý má právo písemně sdělit úřadu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
 • Ministerstvo do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.
 • Každý, kdo má důvodné podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti uložené mu zákonem, může podat příslušnému soudu ve správním soudnictví návrh na zahájení řízení o porušení povinností veřejných funkcionářů stanovených zákonem. Pokud však uvede do návrhu na zahájení řízení zjevně nepravdivé údaje, lze mu uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Náhled do registru v elektronické podobě

Pro přihlášení do elektronického registru musíte mít povolen přístup !!!

Přihlášení