Matrika

Úřední dny:
Pondělí: 10:30 – 11.30 hod. a 12:00 – 17:00 hod
Úterý: 7:00 – 11.30 hod. a 12:00 – 13:30 hod
Středa: 7:00 – 11.30 hod. a 12:00 – 13:30 hod
Čtvrtek: 7:00 – 11.30 hod. a 12:00 – 13:30 hod
Pátek: 7:00 – 11.30 hod. a 12:00 – 13:30 hod

Matriční činnost je upravena:

 • zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 207/2001 Sb.,kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č.115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb.
 • zákonem č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů

Matriční úřad Trhová Kamenice  vede matriční knihy pro obec Vysočinu, Všeradov a Trhovou Kamenici.

Veškeré doklady, předkládané matričnímu úřadu, musí být předkládány v originále!

Vydávání matričních dokladů

Matriční úřad, který provedl zápis o narození, uzavření manželství nebo úmrtí, vydá oprávněné osobě prvopis rodného listu, oddacího listu  nebo úmrtního listu. Oprávněnou osobou se rozumí fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové rodiny, její sourozenci, zplnomocněný zástupce nebo fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků. Za členy rodiny se pro účely zákona o matrikách považuje manžel, manželka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci. Prvopis matričního dokladu zašle matriční úřad do vlastních rukou na doručenku nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Za vydání prvopisu matričního dokladu se správní poplatek neplatí.

Vydávání druhopisů

Pokud jste ztratili rodný list, oddací list nebo úmrtní list a potřebujete vydat jeho druhopis, obraťte se na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství nebo úmrtí.

Co musíte předložit:

 • písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu s datem matriční události
 • platný průkaz totožnosti
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, nebo členů jeho rodiny a jeho sourozenců
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Správní poplatek za vydání druhopisu 100 Kč (hradí se v hotovosti)

Vyřizujete-li žádost poštou – bude vám požadovaný doklad zaslán na doručenku do vlastních rukou.

Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu

Nahlížení do matrik nebo sbírek listin

Nahlížet do matriky nebo sbírky listin je možno pouze na zápis svůj nebo nejbližší rodiny (manžel/ka, sourozenci, rodiče, prarodiče, děti, vnuci a pravnuci). V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec.

Správní poplatek za každou matriční událost 20 Kč (hradí se v hotovosti)

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice

Potvrzení se vydá pouze pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině, v jiných případech se vydá pouze tehdy , stanoví-li tak zvláštní zákon. O vystavení takového potvrzení je třeba požádat matriční úřad, u něhož je zápis, o který se jedná, proveden.

Co musíte předložit:

 • písemnou žádost fyzické osoby
 • platný průkaz totožnosti
 • doklady kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, členů jeho rodiny (manžela, rodičů, prarodičů, dětí, vnuků, pravnuků nebo sourozenců)

Správní poplatek (hradí se v hotovosti) 50 Kč

 

Uzavření manželství

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci a svědkové se před obřadem prokazují průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem. Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit:

a) občanským sňatkem

 • před matričním úřadem
 • před obecním úřadem, který není matričním úřadem, má-li v obci jeden ze snoubenců trvalý pobyt
 • před kterýmkoli obecním úřadem, je-li život snoubence přímo ohrožen
 • před zastupitelským úřadem ČR v cizině
 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, a je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem ČR

b) církevním sňatkem –  před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky, byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Co musíte předložit:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o cizince – vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska.
 • Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
  seznam tlumočníků www.justice.cz

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

Kdy podat žádost

Termín sňatku Vám bude na matrice závazně zadán po předložení všech dokladů potřebných k uzavření manželství a to nejpozději 14 dnů před uzavřením manželství.

Místo a doba uzavírání manželství:

Doba

Starosta městyse stanovil dnem pro uzavírání manželství soboty. V tento den snoubenci s trvalým pobytem na území ČR za uzavření manželství v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek nehradí.
Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství mimo stanovenou dobu. Za povolení konání svatby mimo určený den tj. sobota hradí snoubenci v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek 1000 Kč.

Místo

Manželství se uzavírá na místě určeném pro konání slavnostních obřadů, kterým je obřadní síň městyse v č.p. 1 na náměstí.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu. U obřadů, konaných mimo tuto určenou místnost, je průběh obřadu věcí snoubenců, včetně hudby a ozvučení. Snoubenci sdělí kontaktní osobu pro svatební den, zabezpečí prostor pro oddávajícího a matrikáře a dodrží sjednanou dobu začátku svatebního obřadu. Za povolení konání svatebního obřadu mimo obřadní síň snoubenci hradí v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek 1000 Kč.
Žádost o uzavření manželství mimo obřadní síň (na jiném vhodném místě)

Poplatky za uzavření manželství:

(hradí se v hotovosti při podání žádosti)

Vyměřují se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR – 3.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR – 2.000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1.000 Kč

Vyřízení nového občanského průkazu:

V případě uzavření manželství dochází u snoubenců ke změně osobního stavu popřípadě i ke změně příjmení a tím i ke změně povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu.

Z tohoto důvodu je občan povinen do 15-ti pracovních dnů po obdržení oddacího listu požádat o vydání nového občanského průkazu.

Uzavření církevního sňatku

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření platného manželství. Bez tohoto “osvědčení” nelze církevní sňatek uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 3 měsíce ode dne vydání.

K žádosti o vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Správní poplatek se za vydání osvědčení k církevnímu sňatku neplatí.

Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku

Registrované partnerství

Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o prohlášení sepisuje podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář, tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky.

Prohlášení o vstupu do partnerství lze učinit před matričním úřadem v kraji, který je podle místa trvalého pobytu alespoň jedné z osob vstupujících do partnerství příslušný k přijetí prohlášení. Příslušné matriční úřady stanoví vyhláška č. 300/2006 Sb. příloha č. 1, pro Pardubický kraj je příslušný Magistrát města Pardubice.

Co musíte předložit:

 • vyplněný dotazník k registrovanému partnerství
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • jde-li o cizince – vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat cizinec s trvalým pobytem na území České republiky, občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko,Norsko) a Švýcarska.
 • Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. (tlumočníkem,jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
  seznam tlumočníků www.justice.cz

Pokud osoba, která chce vstoupit do partnerství nemluví nebo nerozumí česky, nebo je neslyšící nebo němá, je při prohlášení nutná přítomnost tlumočníka.Účast tlumočníka zajišťuje na vlastní náklady jedna z osob, které chtějí vstoupit do partnerství Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství učinit.

Správní poplatky (hradí se v hotovosti při podání žádosti):

 • vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR-3.000 Kč
 • vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR – 2.000 Kč
 • vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem – 1 000 Kč

Vyřízení nového občanského průkazu:

V případě vzniku partnerství dochází u osob vstupujících do partnerství, ke změně osobního stavu a tím i ke změně povinných údajů, zapisovaných do občanského průkazu.
Z tohoto důvodu je občan povinen do 15-ti pracovních dnů po obdržení dokladu o registrovaném partnerství požádat o vydání nového občanského průkazu.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Chcete-li uzavřít manželství  v cizině, je třeba si opatřit vysvědčení o právní způsobilosti. O vydání tohoto vysvědčení si musí občan ČR požádat u matričního úřadu podle místa svého trvalého pobytu.
Platnost dokladu je 6 měsíců ode dne vydání.

Co musíte předložit:

 • občanský průkaz, nebo cestovní pas
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu.
  (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)

Správní poplatek za vydání vysvědčené o právní způsobilosti 500 Kč

 

Jméno a příjmení

Prohlášení o volbě druhého jména

Chcete-li užívat dvě jména, můžete si druhé jméno zvolit. Prohlášení učiníte před matričním úřadem podle trvalého pobytu, nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Pokud jste se narodili do 31.12.1949, mohli jste mít v matriční knize zapsána dvě jména, ale od 1.1.1950 jste mohli užívat pouze jedno jméno. Podle platné úpravy nedojde k “automatickému obnovení” dvou jmen. Jestliže chcete dvě jména užívat, musíte o tom učinit před matričním úřadem prohlášení.

Co připojíte k prohlášení:

 • rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
 • souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě jména
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu)

Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde li o:

 • cizinku,
 • občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
 • občanku, jejíž manžel je cizinec,
 • občanku, která je jiné než české národnosti

Změna jména a příjmení

Kam se obrátit:

 • na matriční úřad podle místa trvalého nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR,
 • u nezletilých dětí na matriční úřad podle trvalého nebo posledního trvalého pobytu dítěte v ČR,
 • pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, je příslušný k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1.

Co musíte předložit:

 • písemnou žádost s odůvodněním navrhované změny
 • platný průkaz totožnosti ( občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu)
 • rodné listy osob, kterých se má změna týkat
 • oddací list ( uzavřel-li žadatel manželství )
 • doklad o registrovaném partnerství ( vstoupil-li žadatel do registrovaného partnerství)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (lze prokázat občanským průkazem nebo průkazem o povolení k pobytu)
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

Opravný prostředek:

proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odvolání se podává prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal

Správní poplatek ( hradí se v hotovosti při podání žádosti ):

 • povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější či rodné příjmení 100,- Kč
 • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 1000,-Kč Příjmení po rozvodu

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíci po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení.

Kam se obrátit: na kterýkoli matriční úřad

Co musíte předložit:

Správní poplatek se neplatí.

Pokud zmeškáte měsíční lhůtu pro oznámení,že opět přijímáte své dřívější příjmení, můžete požádat o změnu příjmení na dřívější příjmení, správní poplatek činí 100 Kč.

Upozornění: V případě povolení změny jména a příjmení nebo přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu požádejte o vydání nového občanského průkazu.

 

Rodná čísla

Rodná čísla určuje Ministerstvo vnitra ČR, výdejovým místem jsou zejména matriční úřady, které přidělují RČ při narození dítěte. Pokud máte pochybnosti o správnosti Vašeho rodného čísla, obraťte se na pracovníky matriky, kteří Vám jej pomohou na MV ČR ověřit.

 

Zvláštní matrika Brno

Do zvláštní matriky se zapisují matriční události (narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí) občanů ČR, ke kterým došlo na území cizího státu.
(zápisy matričních událostí občanů v cizině (www.stred.brno.cz)