Kulturní dům (sokolovna)

Sokolovna nebo také kulturní dům či místní kino, zkrátka “multifunkční centrum” je ve správě úřadu městyse. Konají se zde kulturní akce jako např. divadlo, koncerty, karnevaly pro děti, plesy zábavy atd.  Sportovci z řad TJ Sokola a dalších místních spolků využívají sál dle níže uvedeného rozvrhu. Prostory si lze po dohodě s úřadem městyse pronajmout.

Rozvrh cvičení v roce 2018/2019

Pondělí
9:20 – 14:30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA
16.00 – 17.30 hod. VODÁCKÝ ODDÍL (p.Kasal)
17.30 – 19.00 hod. STOLNÍ TENIS (p. Korejtko)
19.00 – 20.00 hod. BADMINTON ( p.Remešová)
Úterý
 7.20 – 14.35 hod. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
17:00 – 18:00 hod. ŽACTVO (p. Kábelová V.)
18:00 – 19:00 hod.  BADMINTON (Kábelová K.)
Středa
9.20 – 12.45 hod. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
16.00 – 17:30 hod. RODIČE A DĚTI (p. Pilař P.   p.Jelínková D.)
19:00 – 20:30 hod. FLORBAL ŽENY (p. Kábelová R.)
Čtvrtek
7.20. – 14.35 hod. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
16:00 – 17:30 hod STOLNÍ TENIS (J.Meloun)
18:00 – 19:30 hod. FLORBAL MUŽI (p. Gregor Zd.)
Pátek
8.00 – 9.30 hod. MATEŘSKÁ ŠKOLA
18:00 – 19:00 hod. BADMINTON (p. Remešová Bl.)

Provozní řád sokolovny   

Sokolovna čp. 150 v Husově ulici (dále jen „sokolovna“) je majetkem Městyse Trhová Kamenice a je provozována ve prospěch a v zájmu občanů pro jejich sportovní, kulturní a společenské vyžití.

I.

Základní ustanovení

 1. Městys Trhová Kamenice zajišťuje organizačně, finančně i materiálově řádný, bezpečný a hospodárný provoz sokolovny.
 2. Uživatelé sokolovny jsou všichni návštěvníci, kteří jsou organizováni v některém spolku, jednotě, oddílu nebo sdružení a dále občané, kteří nejsou organizováni nikde.
 3. Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele sokolovny a jejího příslušenství, a to včetně návštěvníků a diváků. Provozní řád tvoří nedílnou součást všech smluv o výpůjčce prostor uzavíraných s jednotlivými uživateli objektu.
 4. Pokud užívá tělocvičnu právnická osoba, za dodržování provozního řádu zodpovídá vždy statutární zástupce uživatele, který je povinen učinit příslušná interní opatření k jeho dodržování ve své organizaci.
 5. Návštěvníci a diváci vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního řádu konkludentně – vstupem do objektu tělocvičny.

 II.

Správce sokolovny

 1.  Pro náležitou správu majetku má Úřad městyse Trhová Kamenice zřízenou funkci správce sokolovny, který je přímo podřízen starostovi městyse.
 2. Správce zodpovídá za výkon dozoru při činnostech v sokolovně, provádí drobnou údržbu na zařízení a pečuje o vzhled a pořádek. Kontroluje řádný chod vytápění objektu, kontroluje stav elektrických zařízení a spotřebičů, stav rozvodů vody a ostatních zařízení včetně osvětlení. Zodpovídá za včasné nahlášení nutnosti provedení revizí a kontrol na zařízeních sokolovny.

III.

Vstup do objektu

 1. Vstup do objektu je povolen      pouze oprávněným osobám, členům právnických osob a sdružením, které mají      uzavřenou platnou smlouvu o výpůjčce prostor s Městysem Trhová      Kamenice a žákům ZŠ Trhová Kamenice výhradně s pedagogickým dozorem,      a to jen v době dle rozvrhu sestaveného dle bodu III/2 provozního      řádu. Se souhlasem těchto organizací mohou do objektu vstupovat i      účastníci jimi pořádaných akcí v sokolovně; za tyto osoby a jejich      jednání pak nese odpovědnost taková organizace jako za své členy.
 2. K maximálnímu a      hospodárnému využití objektu v průběhu celého dne je zpracován      vlastníkem objektu pro každý školní rok přesný týdenní rozvrh sokolovny      (příloha č. 1), který je pro všechny uživatele závazný.

IV.

Čistota a pořádek v objektu

 1. V objektu je vlastníkem      zajištěn pravidelný úklid.
 2. Je povinností každého uživatele      objektu v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku      ve všech prostorách objektu i okolí.
 3. Vstup do sálu tělocvičny je      povolen zásadně po přezutí. Zakazuje se používat sportovní obuv opatřenou      kolíky nebo černou gumovou podrážkou.
 4. Za správné přezutí všech      účastníků cvičení odpovídají cvičitelé a příslušný pedagog (zodpovědná      osoba) .
 5. V průběhu cvičení musejí      být vchodové dveře uzamčeny, aby nebyl možný nekontrolovatelný vstup do      objektu.
 6. Každý je k zajištění      pořádku povinen uposlechnout příkazu správce sokolovny (sokolník) a podat      mu vysvětlení o způsobené škodě.

V.

Provoz sokolovny

 1. Veškeré přesuny nářadí se      provádějí pouze podle pokynů cvičitele, trenéra nebo pedagoga.
 2. Osvětlení tělocvičny ovládají      pouze cvičitelé nebo pedagogové, kteří rovněž určují potřebnou intenzitu      osvětlení. Zakazuje se používání osvětlení na jevišti, pokud není jeviště      předmětem pronájmu. Před odchodem musí být všechna světla (včetně svítidel      v příslušenství) zhasnuta.
 3. Otevírání oken k větrání      provádějí pouze cvičitelé. Ti rovněž před odchodem z tělocvičny      zkontrolují, zda jsou všechna okna uzavřena, a to včetně oken      v příslušenství.
 4. Jakékoliv škody na zařízení sokolovny      jsou cvičitelé, trenéři a pedagogové povinni zapsat do Provozního deníku (      čl. VI. Provozního řádu).
 5. Návštěvníkům sokolovny není      dovoleno zasahovat do elektrické instalace budovy.
 6. Regulaci topení      v tělocvičně provádí výhradně správce sokolovny (sokolník).

VI.

Provozní deník sokolovny

 1. Provozní deník sokolovny slouží      k zaznamenávání závad na vybavení za účelem odhalení viníka.
 2. Sokolník na základě „Provozního      deníku“ odstraňuje vzniklé závady a hlásí starostovi městyse T.Kamenice      jejich viníky.
 3. Každý uživatel prostřednictvím      vedoucího skupiny je povinen zapsat do deníku datum a závady v sokolovně.      Zaznamenávají se veškeré závady na zařízení včetně soc. zázemí a nářadí.      Nezapsání předepsaných skutečností do „Provozního deníku“ je důvodem      k okamžitému odstoupení vlastníka od smlouvy o výpůjčce.
 4. Každý uživatel zodpovídá      v plném rozsahu za závady, které po něm budou zjištěny jiným      uživatelem a nebudou zapsány v „Provozním deníku“ a je povinen jejich      odstranění uhradit do tří dnů od výzvy vlastníka.

 VII.

Protipožární prevence

 1.  Zakazuje se kouření      v celém objektu.
 2. K zabezpečení protipožární      prevence jsou vydány a viditelně umístěny Požární poplachové směrnice,      Požární řád sokolovny a Požární evakuační plán. Je povinností všech se s těmito      dokumenty seznámit a dodržovat je.
 3. Návštěvníci nesmějí do      sokolovny donášet žádné tepelné spotřebiče, požárně nebezpečné látky,      zábavní pyrotechniku apod.
 4. Na bezpečnost donesených      elektrických spotřebičů (např. audiotechniku) odpovídá jejich uživatel.  

VIII.

Prevence proti úrazům

 1. Všichni návštěvníci jsou      povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohrožovali své zdraví a      zdraví jiných osob.
 2. Vlastník objektu neodpovídá za      úrazy způsobené v sokolovně a za důsledky porušování pravidel      bezpečnosti.
 3. Všichni cvičitelé, trenéři a      pedagogický, dozor, uživatelé musí být řádně vyškolení o zásadách první      pomoci, kterou jsou v případě potřeby povinni poskytnout.      K ošetření zranění slouží lékárnička,  která je cvičitelům a pedagogickému      dozoru k dispozici v šatně. Použití lékárničky musí odpovědná osoba      poznamenat v „Provozním deníku“.
 4. K závažnému zranění je      nutno přivolat lékaře.

IX.

Prevence škod

 1. Každý je povinen si počínat tak      aby nedocházelo ke škodám na majetku a na zdraví. 

X.

Odpovědnost za škodu

 1. Každý odpovídá vlastníku za      škodu, kterou způsobil svým jednáním. Odpovědnost za škodu se řídí zákonem      č. 89/2012Sb. , občanský zákoník.

XI.

Sankce za nesplnění povinnosti

 1. Pokud uživatel nesplní některou      svou povinnost podle čl. IV., V., VI a VII. tohoto provozního řádu, je za      každé jednotlivé porušení povinnosti povinen zaplatit vlastníku smluvní      pokutu ve výši 500,- Kč ( pět set korun českých), a to do tří dnů ode dne      porušení povinnosti. Ustanovení čl. VI. odst. 3 tím není dotčeno.
 2. V případě opakovaného      porušení povinností uživatelem je vlastník oprávněn od smlouvy o výpůjčce      prostor okamžitě odstoupit.

 XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Všichni vedoucí jednotlivých oddílů      (zodpovědné osoby), učitelé školy atd. jsou povinni seznámit cvičence s      provozním řádem a vyžadovat od nich jeho dodržování.
 2. Dohoda mezi Základní školou T.Kamenice      a Městyse T.Kamenice umožňuje využívat prostorů tělocvičny od září do      června pro vyučování tělesné výchovy. Ředitelství ZŠ je povinno předložit      platný rozvrh hodin školní tělesné výchovy vlastníku na začátku školního      roku.
 3. V ostatním se práva a      povinnosti uživatelů řídí právním řádem České republiky.
 4. Tento provozní řád musí být      vyvěšen viditelně při vstupu do tělocvičny.
 5. Tento provozní řád vstupuje      v účinnost dne 1.1.2015.
 6. Tento provozní řád byl schválen      zastupitelstvem městyse T.Kamenice dne 16.12.2014.

Ing. Iva Dostálová

starostka městyse

Zamluvené termíny

 • 16.2.2019 – dětský maškarní karneval
 • 20.2.2019 – valná hromada TJ Sokol T.Kamenice
 • 23.2.2019 – ples SRPŠ
 • 8.3.2019 -” Ženy, víno, zpěv “- oslava MDŽ
 • 22.3.2019 -” Ve škole je bomba! – divadelní představení
 • 4.5.2019 – pouťová zábava