Partnerská obec

Oberembrach, Švýcarsko

Naše partnerská obec Oberembrach leží cca 15 km severně od Curychu v bezprostřední blízkosti letiště Kloten a městem Winterthur, které je patronátním městem Plzně.
Obec Oberembrach má podobnou strukturu jako Trhová Kamenice. Asi 750 obyvatel žije přímo ve vesnici a asi 250 obyvatel obývá stavení na návrších kolem vesnice. Přes svoji blízkost k velkým aglomeracím Curych a Winterthur si obec Oberembrach mohla uchovat venkovský charakter.
Přilehlé území obhospodařuje stále ještě téměř 40 hospodářství zaměřených především na mlékařství, ale také na polní hospodářství a pěstování vinné révy. Oberbašcké víno z hroznů Pinot noir platí v oblasti jako jedno z nejlepších červených vín.

Vesnice sama vykazuje funkční infrastrukturu s poštou, bankou, obchody, restauracemi a živnostenskými provozy. Charakteristikou Oberembrachu je stoletý mlýn s mlýnskou věží. Na rozdíl od hektického města je život v Oberembrachu přece jen trochu klidnější a malebnější, proto je vhodný především jako bydliště. Zvlášť krásné jsou výlety na výšinách s výhledem na celé alpské panorama s početnými chráněnými přírodními oblastmi k pozorování zvířat a zvláštních druhů rostlin anebo podél sousedního Rýna s jeho přírodními břehy.
Jestli máte chuť dozvědět se něco více o obci Oberembrach nebo získat lepší dojem z obce prostřednictvím obrázků, můžeet navštívit jejich WEB stránky.

Historie

První kontakty s obcí Oberembrach začaly v roce 1993, kdy byly předneseny první návrhy případné spolupráce. K podepsání Smlouvy o partnerství mezi obcí Trhová Kamenice a obcí Oberembrach došlo 15. října 1994 v Trhové Kamenici. Od té doby se naše spolupráce úspěšně rozvíjela.  Po podepsání smlouvy proběhly výměnné návštěvy zástupců obou obcí, žáků a učitelů škol, sportovních spolků, myslivců a hasičů. Tím se prohloubily vztahy nejen mezi spolky, ale navázaly se  přátelské vztahy  mezi rodinami. Obě strany získaly mnoho inspirujících a prospěšných podnětů.
Nejednou nám partnerská obec Oberembrach nabídla či poskytla svou pomocnou ruku. V roce 1998 jsme obdrželi dar – osobní auto Honda Civic pro potřeby zajištění pečovatelské služby. Při povodních v roce 1997 nám občané z Oberembrachu poslali značný finanční dar, který byl částečně poskytnut majitelům nejvíce postižených domů v Trhové Kamenici.
Také byly zprostředkovány kontakty v oblasti obchodu a kultury. Zástupci obce a firmy na výrobu vánočních ozdob se zúčastnili  švýcarské průmyslové výstavy s originální ukázkou malování vánočních ozdob.
V roce 2003 se zástupci Oberembrachu zúčastnili oslav 150. výročí  povýšení  Trhové Kamenice na město a darovali obci   švýcarský pastevecký zvon.

Smlouva o partnerství

Opírajíce se o upřímné a hluboké přátelství, založené na Prohlášení o partnerství projevují obě obce společnou vůli potvrdit význam dosud navázaných vztahů a zájem trvale je posilovat uzavřením této

Smlouvy o partnerství mezi obcí Trhová Kamenice a obcí Oberembrach

Obě obce se zavazují inspirovat a podporovat navázání a prohlubování oboustranně prospěšných vztahů mezi svými občany a institucemi a přispět tak k porozumění a přátelství mezi národy sjednocující se Evropy.

V zájmu naplnění tohoto záměru učiní volené orgány i úřady obou měst vše, co je v jejich silách, k vyhledání kontaktů v nejrůznějších oblastech, zejména pak v oblasti kultury, vzdělání, sportu, hospodářství a obecní samosprávy a k jejich užitečnému naplnění.

Tato časově neomezená smlouva, jejíž vyhotovení v českém a německém jazyce má stejnou platnost, byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Trhová Kamenice a usnesením Městské rady Oberembrach a slavnostně podepsána

V Trhové Kamenici, 15. října 1994

Walter Krebser – President obce Oberembrach
Jan Svoboda – starosta obce Trhová Kamenice