Osobnosti

Emanuel Brebera

řídící učitel

* 16. ledna 1862 v Trhové Kamenici
+ 8. ledna 1930 v Trhové Kamenici

Narodil v Trhové Kamenici 16. ledna 1862. Po studiu na reálce a technice doplnil své pedagogické vzdělání na učitelském ústavu v Jičíně. Na trhovokamenické škole učil od roku 1880, po krátkém působení v Hlinsku. Ředitelem školy byl jmenován dekretem z 12. listopadu 1904. V roce 1920 byl pro dlouho trvající chorobu poslán na odpočinek.
Zemřel v Trhové Kamenici 8. ledna 1930 a pohřben byl 11. ledna 1930 za velké účasti kamenických i přespolních občanů

MUDr. Karel Freýgang

obvodní lékař

* 14. února 1864
+ 12. října 1932 v Trhové Kamenici

Narodil 14. února roku 1864. Obvodním lékařem v Trhové Kamenici byl jmenován v roce 1900. V roce 1931 byl zvolen členem městského zastupitelstva. Zemřel dne 12. října 1932. Celých 32 let působil v Trhové Kamenici jako obvodní lékař. Školní kronika o něm uvádí: „Tisíce chorých léčil a uzdravoval a často, velmi často, jediné ‘Zaplať pán Bůh’ bylo mu odměnou. Zvláště školní mládež léčil a ošetřoval s nevšední láskou a vždy zdarma“. Pro upomínku na léta jeho působení byla 6. června roku 1949 instalována pamětní deska „doktoru lidumilovi“, jak ho zdejší občané nazývali. Deska je umístěna na domě číslo 86 v ulici 5. května , proti hotelu Slavia.

Václav Král

ředitel školy

* 8. června 1884 ve Vodochodech

Působil od roku 1907 na obecných školách v roudnickém okrese, jako učitel. V I. světové válce byl od roku 1915 do června 1916 v rakouské armádě na ruské frontě, kde padl do zajetí. Tam se přihlásil do československých legií. Od září 1916 bojoval v 2. pluku. Do vlasti se vrátil v dubnu 1920 v hodnosti nadporučíka a v květnu byl demobilisován. V roce 1923 vykonal zkoušky z I. odboru a vyučoval na chlapecké měšťanské škole v Roudnici. Ve školním roce 1927/28 byl jmenován definitivním odborným učitelem v Sobotce a v tomtéž roce jmenován zemskou školskou radou definitivním ředitelem měšťanské školy smíšené v Trhové Kamenici, spojené s pětitřídní školou obecnou.

Naši školu Václav Král opustil dnem 29. června 1934, kdy byl ustanoven definitivním ředitelem měšťanské školy v Davli u Prahy.

Václav Macháček

řídící učitel

* 1839 v Sudoměřicích na Táborsku
+ neznámo kdy ve Švýcarsku

Narodil se v roce 1839 v Sudoměřicích na Táborsku. Studia v Českých Budějovicích a v Praze konal většinou německy, a proto vděčně vzpomínal na ty učitele a profesory, kteří ke studentům mluvili jejich rodnou řečí. Byl nejen výborným hudebníkem, ale i skladatelem různých školních písní. Prvním jeho místem byly Votice, později Soběslav, Mladá Vožice a nakonec Trhová Kamenice, kde nastoupil 17. února 1872 jako nový řídící učitel.

Na počátku školního roku 1887–1888 odešel řídící učitel Václav Macháček z Trhové Kamenice do Slatiňan.
Zemřel neznámo kdy na neznámém místě ve Švýcarsku.

Viktor Mráz

trhovokamenický fotograf

Pražský fotograf, majitel chalupy v Trhové Kamenici. Byl jedním z těch, kteří bránili Trhovou Kamenici se zbraní v rukou. Dne 9. května 1945 se nabídl německým vojskům, projíždějícím Trhovou Kamenicí, jako parlamentář a Němci ho sebou odvezli jako rukojmí až do Hlinska.

Bohumil Hospodka

čestný občan Trhové Kamenice

* 5. ledna 1945 v Trhové Kamenici

Narodil se 5. ledna 1945 v Trhové Kamenici. Po studiích pracoval třicet pět let v oboru informatiky. Mimo to se již od roku 1970 amatérsky věnuje historii Trhové Kamenice. Napsal publikace „Z historie města Trhové Kamenice“ a „Jak to dříf bejvalo“. Je jedním ze zakladatatelů zdejšího muzea.
Čestným občanem města Trhové Kamenice byl Bohumil Hospodka jmenován 5. července 2003.

Prof. PhDr. František Šmahel DrSc.

historik

* 17. srpna 1934 v Trhové Kamenici

Narodil se 17. srpna 1934 v Trhové Kamenici. V letech 1980–89 působil jako historik Muzea husitského hnutí v Táboře, v letech 1990–98 byl ředitelem Historického ústavu AV ČR. V letech 1994–98 byl vedoucím Semináře českých středověkých dějin na Filosofické fakultě UK. Od roku 1998 je ředitelem Centra medievistických studií AV ČR a UK. Je autorem 18 knižních publikací a několika set odborných studií. Jeho oborem jsou dějiny husitství a poměry středověké Itálie a Francie. Napsal např. práce: Českobudějovické lapkovské bratrstvo z let 1435 až 36; Českobudějovické vojenské rejstříky z doby husitské; Základní problemetika renesance a humanismu a další. Z konce 80. let 20. století je jeho nejrozsáhlejší dílo Husitská revoluce, vydané Historickým ústavem AV ČR v roce 1993. 28. října 2002 byl profesor PhDr. František Šmahel DrSc. vyznamenán prezidentem republiky za vynikající vědecké výsledky Medailí za zásluhy, jako jedna z vůdčích osobností české historiografie.

 

Odkaz na vysílání  pořadu Na plovárně s Františkem Šmahelem

DP P. Josef Plocek

trhovokamenický farář

* 9. dubna 1846 v Chlenech
+ 30. srpna 1905 v Trhové Kamenici

Páter Josef Plocek působil od 30. dubna 1885 v Trhové Kamenici jako administrátor a 20. července 1885 byl presentován knížetem Františkem Josefem z Auerspergu jako trhovokamenický farář. Kanonicky byl presentován 12. srpna 1885 kapitulním děkanem Eduardem Prašingerem a jako kněz byl instalován 27. září 1885 vikářem Antonínem Hruškou. V roce 1897 byl spolu s Františkem Zabským zakladatelem Kampeličky v Trhové Kamenici.

MUDr. Jan Čermák

obvodní lékař

* 26. prosince 1904
+ 8. prosince 1980

MUDr. Jan Čermák, rodák z Rovného, působil v Trhové Kamenici jako obvodní lékař od roku 1932. Původně sem přišel na krátkodobý zástup za nemocného místního lékaře MUDr. Freýganga. Po jeho smrti nakonec v Kamenici natrvalo zůstal a působil zde aktivně více než 40 let. Byl uznávaným lékařem, kteý medicínu považoval za své poslání. Svým pacientům se věnoval bez ohledu na čas, k nemocným vyjížděl denně za jakéhokoliv počasí. V zimě, v drsném kraji Železných hor, často musel vzhledem k přívalům sněhu docházet za pacienty pěšky, často se vracel v pozdních nočních hodinách. V době druhé světové války, i když riskoval vlastní život, obstarával lékařskou pomoc utečencům z nacistických pracovních táborů a partyzánům skupiny gen. Svatoně R III a oddílu Jana Koziny, kteří se ukrývali v okolí Trhové Kamenice. Po válce stál v čele školní rady. Po několik volebních období byl poslancem Východočeského krajského národního výboru, kde pracoval jako člen zdravotní komise. Věnoval se zdravotní osvětě, pořádal řadu přednášek. Ve volném čase se věnoval i tělovýchovné činnosti, byl členem výboru tělovýchovné jednoty a později dlouholetým starostou České obce sokolské v Trhové Kamenici. Sám se jako cvičenec účastnil sokolských sletů až do jejich zrušení. Ovšem vždy si našel čas pro své pacienty, kteří se na něho obraceli nejen se svými nemocemi, ale i se starostmi a osobními problémy. Jako lékař pracoval do roku 1970. Permanentní vytížení, nedostatek odpočinku a špatná životospráva se projevily na jeho zdraví. Zemřel v nedožitých 76 letech.

František Hudec

ředitel školy

* 8. května 1891 ve Velkém Tresném na Moravě
+ zavražděn v Berlíně v noci ze 7. na 8. září 1943

Narodil se 8. května 1891 ve Velkém Tresném na Moravě v rodině rolníka Eduarda Hudce a Františky, rozené Buršové. Absolvoval učitelský ústav v Poličce a působil na evangelických školách. Po návratu z ruských legií učil na měšťanské škole v Nasavrkách a pak v Říčanech.

Na školu v Trhové Kamenici nastoupil jako nově ustanovený definitivní ředitel 1. července 1935.
Záhy po německé okupaci zahájil odbojovou činnost. Již v červnu 1939 se stal členem odbojové skupiny „Obrany národa“, napojené na okresní organizaci v Chrudimi a vedené poručíkem Františkem Žákem, jemuž dělal zástupce.
K 1. dubnu 1941 byl Hudec, jako bývalý ruský legionář, dán do výslužby. V Nasavrkách začal spolupracovat s partyzánskou skupinou „Jan Kozina“. Už 22. října 1941 byl František Hudec ve svém bytě v Nasavrkách zatčen. Prvních sedm měsíců byl vyslýchán v donucovací pracovně v Pardubicích a v místnostech gestapa na Oberlandratu. Začátkem června 1943 byl Hudec převezen do Berlína-Plötzensee, kde předstoupil dne 7. června před Lidový soud, který ho na návrh poroty odsoudil k trestu smrti.
František Hudec byl popraven v noci ze 7. na 8. září 1943.

DP P. Jan Chvála

trhovokamenický farář, tajemník chrasteckého vikariátu

* 1832
+ 24. dubna 1885

DP P. Jan Chvála se narodil v roce 1832. V celé trhovokamenické farnosti se těšil z nejlepší pověsti jako kněz, vlastenec i člověk. V Trhové Kamenici byl současníkem Raisovým a také členem Vzdělávací besedy Neruda. Ve svých vzpomínkách se o něm zmiňuje i K.V. Rais a ve svém románu Zapadlí vlastenci použil nejen jeho jméno pro větrovského pátera, ale vykreslil v něm i celou jeho osobnost.
Zemřel náhle ve věku 53 let dne 24. dubna 1885 a pohřben byl 27. dubna za velké účasti spolků a občanů celé farnosti.

MVDr. Jaroslav Kolář

kronikář a archivář, čestný občan Trhové Kamenice

* 9. června 1922 v Řečicích

+ 10.7.2005 v Chrudimi

Narodil se 9. června 1922 v Řečicích. S velkou péčí se věnoval úpravám zdejšího hřbitova. Jako kronikář a archivář Trhové Kamenice se podílel na organizaci oslav 140. výročí jmenování Trhové Kamenice městem.
Čestným občanem města Trhové Kamenice byl Jaroslav Kolář jmenován 5. července 2003.

Vdp. P. Oldřich Kučera

trhovokamenický farář

* 1909 v Jilemnici
+ 8. května 1945 (zavražděn německými vojáky)

Narodil se v roce 1909. Dne 1. srpna 1941 byl jmenován kaplanem v Trhové Kamenici a dnem 1. října 1941 administrátorem. Presentován byl 19. února 1942 Ferdinandem knížetem z Auerspergu a 20. dubna 1942 generálním vikářem Karlem Kepplem z Hradce Králové. Farářem v Trhové Kamenici byl jmenován 21. června 1942 biskupským vikariátním sekretářem a farářem Václavem Kubátem z Hrochova Týnce. Byl autorem melodické mše Missa Sancta. Již od svého příchodu do Trhové Kamenice se účastnil odboje v odbojové skupině Rada tří – Jaro. Dne 8. května 1945 vtrhlo několik německých vojáků na faru. Vchod uvolnili granátem. Faráře Kučeru našli v přízemí vpravo od vchodu v malé místnosti v krytu vybudovaném v zemi. Tam ho zavraždili. Lékařský nález zněl: „Rána do týlu hlavy střelou dům-dům, levé rameno a paže značně pohmožděny tupým předmětem. Při ohledání ležel na zádech, ruce mírně zdviženy v křečovitém stavu“.

František Mrkvička

ředitel školy, Zasloužilý učitel, čestný občan Trhové Kamenice

* 2.července 1895 v Trhové Kamenici
+ 31. října 1978 v Trhové Kamenici

Narodil se 2. července 1895 v Trhové Kamenici jako syn krejčího. Po vychození obecné školy v Trhové Kamenici navštěvoval v letech 1906 až 1909 měšťanskou školu v Hlinsku a v letech 1909 až 1914 učitelský ústav v Poličce, kde složil maturitu. V září roku 1914 nastoupil na obecnou školu v Trhové Kamenici, kde učil bez nároku na odměnu. V roce 1915 ho ze služby vytrhla I. světová válka. Vojenskou povinnost konal až do listopadu 1916 u 12. zeměbranného pluku ve Velké Kaníži v Maďarsku, odkud byl v roce 1916 poslán na ruské bojiště k Čartorijsku a v roce 1918 na Sedm Obcí na frontě italské. Po návratu se stal zatímním a později definitivním učitelem v Kladně u Hlinska a v roce 1921 definitivním učitelem na obecné škole v Trhové Kamenici. Zde 1. ledna 1922 přestoupil na školu měšťanskou, na které byl 1. září 1925 jmenován definitivním odborným učitelem a 30. března 1946 zastupujícím ředitelem. Později se stal ředitelem Osmileté střední školy. Za jeho pedagogickou činnost mu byl udělen titul Zasloužilý učitel. Věnoval se historii našeho kraje. Jeho vzorem byl K.V. Rais. Publikoval mnoho fejetonů, povídek a článků v denním tisku. Zemřel dne 31. října 1978 ve věku 83 let. Čestným občanem města Trhové Kamenice byl František Mrkvička jmenován v červnu roku 1993.

Karel Václav Rais

učitel a spisovatel, čestný občan Trhové Kamenice

* 4. ledna 1859 v Bělohradě u Nové Paky
+ 8. července 1926 v Praze na Královských Vinohradech

Narodil se 4.ledna 1859 v lázních Bělohradě u Nové Paky na Jičínsku. Rais vychodil tři třídy bělohradské školy, čtvrtou třídu ve Vrchlabí a reálku v Jičíně. Po absolvování reálky se dal zapsat do učitelského ústavu, který v roce 1877 zakončil maturitou s velmi dobrým prospěchem.

Bratr trhovokamenického řídícího Ferdinand Macháček, ředitel učitelského ústavu vyzval Raise k tomu, aby nastoupil na školu do Trhové Kamenice. Raisovi se do Trhové Kamenice moc nechtělo. Nakonec si však přece jen žádost na školu do Trhové Kamenice podal. V polovině srpna 1877 dostal dekret a po prázdninách nastoupil cestu na své první učitelské místo. Bylo to ve čtvrtek 13. září roku 1877.
První jeho byt byl v prvním patře domu č. 6 za kostelem, který patřil krejčímu Karlu Linhartovi.
Čestným občanem města Trhové Kamenice byl Rais jmenován 12. listopadu 1921.
Karel Václav Rais zemřel v době, kdy Praha hýřila slavnostmi VIII. všesokolského sletu. Zemřel v Čermákově ulici v Praze na Královských Vinohradech dne 8. července 1926 v 10 hodin večer ve věku 67 let.

Vdp. P. Josef Ranecký

trhovokamenický farář

* 30. dubna 1915 v Pohledu
+ 11. října 1985 v Moravci

Narodil se 30. dubna 1915 v Pohledu. Na kněze byl vysvěcen 29. června 1941. Sloužil ve farnostech Polná a Nové Hrady. Do Trhové Kamenice byl jako farář ustanoven dekretem číslo 3132 ze dne 1. června 1945. Miloval zde všechny své bližní a byl jimi milován. Dovedl potěšit ve chvílích smutku, ale i podílet se na radosti ostatních. V roce 1975 byl jmenován děkanem a od té doby pak působil v Přibyslavi. Zemřel po krátkém pobytu na Moravci dne 11. října 1985. Do posledních chvil svého života vzpomínal na své farníky v Trhové Kamenici. Pohřben byl 18. října 1985 v Pohledu.

Vdp. Msgre. Jan Zitko

papežský komoří, emeritní vikář, konsistorní rada a děkan, trhovokamenický farář

* 1865
+ 7. června 1943 v Kočí

Papežský komoří, emeritní vikář, konsistorní rada a děkan monsignore Jan Zítko byl instalován jako kněz v Trhové Kamenici dne 6. května 1906. V Trhové Kamenici působil až do roku 1941. Byl to velice svérázný muž, činný ve společenském životě. Zemřel po krátké nemoci dne 7. června 1943 v Kočí.

MUDr. Drahomír J. Růžička

lékař a fotograf

* 1870 v Trhové Kamenici
+ 1960 v New Yorku

Narodil se v roce 1870 v Trhové Kamenici. Ve svých šesti letech se v roce 1876 s rodiči odstěhoval do Ameriky. Vystudoval medicínu a v New Yorku měl zavedenou lékařskou praxi. Již od svého útlého mládí se věnoval fotografování. V roce 1911 začal své fotografie vystavovat po celém světě. Ve svých padesáti letech lékařskou praxi opustil a věnoval se cele fotografii. Do své vlasti se několikrát vrátil. Svým příkladem zasáhl i do české fotografie. V roce 1925 měl v Praze samostatnou výstavu. Zemřel v New Yorku v roce 1960.

PhDr. Josef Petrtyl

učitel a ředitel

* 2. srpna 1874 v Seleticích
+ 6. března 1946 v Chrudimi

Narodil se 2. srpna 1874 v Seleticích. Přiženil se do Trhové Kamenice do rodiny místního hostinského Růžičky. Působil v Kameničkách a v Chlumu u Hlinska a na trhovokamenickou školu nastoupil v roce 1899. Od roku 1921 byl prvním ředitelem nově založené školy měšťanské. Byl velmi činný v hasičském hnutí. Josef Petrtyl zemřel 6. března 1946 a 9. března byl pohřben na trhovokamenickém hřbitově.

PhDr. Josef Šolín

c. k. dvorní rada, čestný doktor na pražské technice

* 4. března 1841 v Trhové Kamenici
+ 19. září 1912 v Praze

Narodil se 4. března 1841 v učitelské rodině v Trhové Kamenici. Středoškolské vzdělání získal na reálce v Chrudimi a v Praze, vysokoškolské na Královském českém polytechnickém ústavu (1860–1864) a v akademickém roce 1863–64 na filosofické fakultě pražské univerzity. Kromě let 1868–1870 působil na pražské technice. Je autorem 22 publikací. Působil v Královské české společnosti nauk, v České akademii císaře Františka Josefa pro vědy a umění, v Jednotě českých matematiků, ve Spolku posluchačů inženýrství a Spolku architektů a inženýrů v království Českém, byl radou patentního úřadu, prvním předsedou České matice technické. Za svou učitelskou, vědeckou i společenskou aktivitu dostal řadu vyznamenání – např. řád Železné koruny III. třídy (1896), titul a hodnost c. k. dvorní rada (1904) a čestný doktorát technických věd (1906). V Praze je po něm pojmenována ulice vedoucí od dejvické stanice metra „A“ k rektorátu ČVUT. Zemřel v Praze 19. září 1912.

JUDr. František Zavřel

úředník a spisovatel
* 1. listopadu 1885 v Trhové Kamenici
+ 4. prosince 1947 v Praze

Narodil se 1. listopadu 1885 v Trhové Kamenici. Středoškolské vzdělání získal na gymnáziu v Chrudimi a vysokoškolské na právnické fakultě v Praze. Od roku 1909 byl soudním úředníkem v Praze a v Chrudimi; v letech 1918–1931 a opět od roku 1941 byl úředníkem ministerstva obchodu. Psal prózu, básně a především dramata. Napsal více než dvě desítky divadelních her, z nichž většina byla uvedena na pražských divadelních scénách a drama „Dědečkem proti své vůli“ bylo i zfilmováno. Zemřel 4. prosince 1947 v Praze.