Digitalizace, legalizace nedoložených staveb

Aktuálně

V Trhové Kamenici probíhá nové mapování – pracovníci katastrálního úřadu prošli území a zkontrolovali stávající hranice pozemků a staveb dle skutečného stavu. Na základě výsledků měření bude vytvořena nová digitální katastrální mapa Trhové Kamenice a okolí, která by měla být vyhotovena do června roku 2022. Dle sdělení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj – Katastrálního pracoviště Chrudim – budou obesíláni a vyzýváni vlastníci stavebních parcel, na jejichž pozemku se nachází nedoložená stavba (např. přístavby, kolny, garáže, zahradní domky …). Pro tyto nedoložené stavby budou dočasně katastrálním úřadem vytvořeny nové parcely označené jako „společný dvůr“. Ve výzvě KÚ bude uvedena lhůta (cca dva měsíce od doručení výzvy) k doložení existence stavby ověřovací listinou, kterou vystaví Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad  na základě předané zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby.

K žádosti na ověření zjednodušené dokumentace (pasport) stavby na Stavebním úřadě v Hlinsku je třeba doložit:

–        3x kopie zjednodušené dokumentace stavby (pasport)

Náležitosti pasportu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.:  A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Zjednodušený situační nákres

D Zjednodušená výkresová dokumentace (půdorys, pohledy z jednotlivých stran, řez)

–        Správní poplatek za ověření pasportu činí 500,- Kč, který lze zaplatit v hotovosti přímo na SÚ nebo bankovním převodem. Na vyžádání SÚ potřebné údaje k platbě převodem sdělí.

–        Žádost o ověření pasportu musí být podána všemi vlastníky předmětného pozemku, na kterém se stavba nachází.

Pokud ve stanovené lhůtě uvedené ve výzvě KÚ nebudou výše uvedené stavby ověřeny Stavebním úřadem Hlinsko, který provede i jejich registraci v RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), dočasně vytvořené parcely KÚ typu „společný dvůr“ zaniknou. Vlastník si potom bude muset nechat vyhotovit vlastní geometrický plán, na kterém budou příslušné stavby zaměřeny a bude jim přiřazeno parcelní číslo. Tento geometrický plán bude třeba doložit k žádosti o ověření zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby  na SÚ Hlinsko viz výše. Cena GP je různá (řádově se pohybuje od pěti tisíc Kč výše).