Sběrné nádoby na bioodpad

Aktuálně

Upozorňujeme, že od měsíce června 2017 bude v Trhové Kamenici a místních částech prováděn 1x za 14 dní v lichém týdnu svoz sběrných nádob na bioodpad o objemu 240 l hnědé barvy.

1x za 14 dní v sudém týdnu bude prováděn svoz komunálního odpadu.

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, jehož je městys Trhová Kamenice členem, získalo finanční prostředky z EU – Operační program životního prostředí na pořízení sběrných nádob na bioodpad v rámci projektu „Systém odděleného sběru Hlinsko – technické vybavení“.

Občané, kteří v odevzdaném dotazníku projevili zájem třídit bioodpad do těchto sběrných nádob, se mohou dostavit na Úřad městyse v Trhové Kamenici k sepsání smlouvy o výpůjčce a následně převzetí sběrné nádoby na základě předávacího protokolu.

Sběrné nádoby budou předávány vždy ve středu od 16.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 11.30 hodin ve sběrném dvoře na náměstí.